top of page

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Proef Egmond, een product van Buro Noordzee. De voorwaarden gelden ook op de toegang tot en het gebruik van de website www.proefegmond.nl en de bijbehorende en op de website aangeboden producten en/of diensten. Het intellectueel eigendom op alle ontwerpen, producten en diensten berust bij Buro Noordzee.

 

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


a. Organisator: medewerkers van Buro Noordzee, Egmond aan Zee.
b. Evenement: het door Buro Noordzee te organiseren Proef Egmond waar Deelnemers met een geldig ticket bij elk

    deelnemend restaurant een gerechtje en wijntje of biertje krijgen.
c. Deelnemer: persoon met een geldig ticket voor Proef Egmond.
d. Deelnemend restaurant: een restaurant in Egmond aan Zee dat zich voor een editie aan Proef Egmond verbonden heeft

    en als zodanig op de website vermeld wordt.
e. Ticket: het ticket geeft de Deelnemer bij elk deelnemend restaurant recht op het door het deelnemende restaurant

    geserveerde gerechtje en wijntje of biertje. Het ticket kost € 59,50 per stuk en is alleen via de officiële website te koop zo

    lang de voorraad strekt.
f. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van Deelnemer aan Proef Egmond.


1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 

Artikel 2: Deelname
2.1. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende bestelformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het aankoopbedrag volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.2. Deelnemers van Proef Egmond mogen hun ticket overdragen of verkopen aan iemand anders. De Organisator is niet aansprakelijk en bemiddelt niet in het overdragen of verkopen van tickets.
2.3. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.

2.4. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het Evenement daartoe noopt, de vermelde data en tijden van het Evenement te wijzigen, de selectie of het aantal Deelnemende restaurants aan te passen, dan wel het Evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal in beginsel geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen aan Deelnemer plaatsvinden.
2.5. Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.

 

Artikel 3: Gerechtjes en drankjes
3.1. Deelname aan het Evenement betekent dat de Deelnemer zich laat verrassen door de chef-koks van de Deelnemende restaurants. Het is dan ook zeker niet mogelijk voor Deelnemers om aan te geven dat hij/zij iets niet lust, lekker vindt en/of liever niet eet. Proef Egmond draait om de creativiteit en het ontdekken van culinaire gerechtjes.
3.2. Deelnemende restaurants bieden Deelnemers de keuze uit een speciaalbier of een speciaal gekozen wijn. Deze drankjes passen bij het gerechtje dat door het Deelnemende restaurant geserveerd wordt. Het is niet mogelijk om een ander biertje en/of wijntje te vragen. Drink je geen alcohol? Dan krijg je een frisdrankje.
3.3. Proef Egmond draait om het ontdekken van restaurants en de gerechtjes waar zij voor staan. Deelnemende restaurants stoppen samen met de Organisator veel tijd, geld en energie in het verzorgen van een perfecte dag voor alle Deelnemers. Het is vanuit organisatorisch oogpunt dan ook niet mogelijk om iets anders te krijgen dan dat er geserveerd wordt.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
4.2. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist.
4.3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.4. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren eigendommen van Deelnemers.
4.5. De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 3 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

 

Artikel 5: Portretrecht
De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 6: Ticketprijs
6.1. Buro Noordzee heeft het recht om de op de website vermelde ticketprijzen te allen tijde te wijzigen.
6.2. Deelnemer betaalt voor de bestelde producten en/of diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de door de Buro Noordzee opgegeven bankrekening.
6.3. De in de overeenkomst vermelde ticketprijs is inclusief alle van toepassing zijnde belasting (waaronder BTW) en exclusief eventuele kosten van aflevering, porto of annuleringskosten.

6.4. Annuleringskosten bedragen € 2,50 per ticket. Annulering is mogelijk tot twee weken voor de datum van het Evenement.

Artikel 7: Persoonsgegevens
De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

 

Artikel 8: Copyright
Alle rechten voorbehouden
Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video en alle andere contentvormen) die je op deze site (proefegmond.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Buro Noordzee of zijn gelicenseerd aan Buro Noordzee en/of Proef Egmond.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie van Proef Egmond is gratis zolang je de informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buro Noordzee is het niet toegestaan tekst, beeld of andere content van deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Buro Noordzee.

© 2023 Buro Noordzee / Proef Egmond.

bottom of page